Probírané učivo

Týden od 23. do 27. dubna

20.04.2018 11:52
Český jazyk Souhrnné procvičování slovních druhů, podstatná jména a slovesa. - učebnice str. 155, 156; dokončení PS - slovesa a vzory podst. jmen Stavba věty - 158, 159 Matematika Slovní úlohy - 14, 15, 16 G - obsahy obdélníku a čtverce Přírodověda Rostliny mokřin a vod; shrnutí celého přírodního společenstva Vlastivěda Opakování a shrnutí učiva - vláda Lucemburků a doba hustiská Preventivní program v nemocnici ST 25. dubna - sraz na nádraží v 7:40 hodin, vlak jede v 7:47 hodin. Příjezd v 12:10 hodin a rozchod bude na nádraží.   V pondělí 30. dubna - ŘEDITELSKÉ VOLNO Do školy jdeme ve středu, 2. května.

Týden od 16. do 20. dubna

13.04.2018 08:18
Český jazyk Slovesa - způsob podmiňovací: učebnice str. 150/1;  151;  152;   PS str. 47, 48 Matematika Přímá úměrnost - učebnice str. 18, 20, 21, diagramy;  Proměnná;  Slovní úlohy G: obsah obdélníku Přírodověda Včela medonosná Vlastivěda Husitství - souhrn Den Země Ve čtvrtek 19. dubna - 4 vyučovací hodiny První pomoc;  ochrana přírody - význam včel pro život Výchovný pořad HV Píšťala koncovkou - úterý 9:50 hodin Hovorové hodiny Ve čtvrtek 19. dubna v 16 - 18 hodin ve třídě.  

Písemné práce

04.04.2018 19:47
Český jazyk  Pondělí 9. dubna - určování podst. jmen -  pád, číslo, rod a vzor;  skloňování muž, soudce 5. pád; slovní druhy; slovesa - osoba, číslo a čas Diktát  Pátek 6. dubna - viz. uč. str. 133/4 a, b, c;   142/11 Matematika Pátek 13. dubna - převody jednotek délky, písemné operace, základy zlomků, slovní úloha G: konstrukce čtyřúhelníku, obvod trojúhelníku, obdélníku, čtverce, vrcholy a vzájemné vztahy stran čtyřúhelníků